Νέα

Τμήμα
Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών κ&

We are hiring!

Το IST College προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού διδακτικού προσωπικού για το παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: 

Φυσικοθεραπευτές με εξειδίκευση στη νευρολογική φυσικοθεραπεία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (τουλάχιστον ΜSc). Απαιτείται η πολύ καλή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο διδασκαλίας. Θα ληφθούν υπ’ όψη η εξειδίκευση, η διδακτική και κλινική εμπειρία καθώς και η ενδεχόμενη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346 (υπ’ όψη κας Τ. Ζώη). Fax: 210.4821850, e-mail: www.ist.edu.grtzoe@ist.edu.gr) έως και την 17ή Ιανουαρίου 2016. 

Επικοινωνία με τους υποψηφίους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση συνεντεύξεως.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.