IST College -
Το σε
Το σεμινάριο εκτός από τις βασικές αρχές Logistics χρησιμοποιεί δυναμικούς αλγόριθμους και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων. Γίνεται εκτεταμένη χρήση του Excel, και διδάσκονται και βασικές αρχές Project management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.
Το σεμινάριο εκτός από τις βα&si
IST College - Diploma in Logistics and Supply Chain Management

Diploma in Logistics and Supply Chain Management

Σκοπός

Το σεμινάριο εκτός από τις βασικές αρχές Logistics χρησιμοποιεί δυναμικούς αλγόριθμους και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων. Γίνεται εκτεταμένη χρήση του Excel, και διδάσκονται και βασικές αρχές Project management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.

Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβώτιου.
Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή .
Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Icoterms.

Target Group

Το σεμινάριο Logistics, Διαχείριση αποθήκης, Εφοδιαστική αλυσίδα, απευθύνεται σε υπεύθυνους αποθήκης, τμήματα αγοραστικών αποφάσεων, τμήματα προμηθειών, τμήματα και κέντρα εφοδιασμού σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν αισθητά την αποτελεσματικότητα της διανομής, της συντήρησης και διατήρησης αποθεμάτων (προϊόντων, υλικών, εμπορευμάτων, πρώτης ύλης , αναλωσίμων, ειδών οικοδομής και κατασκευής έργων, κτλ).

Επίσης προσδίδει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες courier, ναυτιλιακές εταιρίες. Ακόμα απευθύνεται σε σούπερ μάρκετ και μεγάλους προμηθευτικούς οργανισμούς.

Επιπλέον μπορεί να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των Logistics αφορά και τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, τόσο για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που στηρίζουν την υπηρεσία, αλλά και για τους ανθρώπινους πόρους που είναι και ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής παροχής της υπηρεσίας.

Ενότητες Προγράμματος

 • Εισαγωγή στα Logistics
 • Στρατηγική επιχειρήσεων και Logistics
 • Διαδικασία παραγγελιοληψίας , κόστη παραγγελιοληψίας, ιδανικά επίπεδα
 • Στρατηγικός σχεδιασμός απόφασης των κατάλληλων μεταφορικών μέσων
 • Κανάλια διανομής και επιλογή του πλέον κατάλληλου. Κόστος και αποδοτικότητα του καναλιού διανομής
 • Διαχείριση αποθήκης: Πρόβλεψη ζήτησης, ιδανικής ποσότητας διατήρησης στοκ. Μαθηματική ανάλυση χρόνου αναπαραγγελίας, κόστους, παραγωγής
 • Χρονοσειρές μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης, προσδιορισμός τάσεων
 • Κοστολόγηση δρομολογίων
 • Ενδοεπιχειρησιακά Logistics: Κατασκευαστικές μονάδες, εργοτάξια, ναυπηγεία
 • Επιχειρησιακή έρευνα: Μέθοδος του ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου, μέθοδος Vogel, μέθοδος πολλαπλών δικτύων, με άμεσες πρακτικές εφαρμογές
 • Incoterms, ανάλυση, ερμηνεία τους, η έννοια της ενδοκοινοτικής αγοράς και πώλησης, και αγορών και πωλήσεων από τρίτες χώρες
 • Logistics παροχής υπηρεσιών: ροή υλικών υπηρεσίας, μοντέλα θεωρίας ουράς, ελαχιστοποίησης του χρόνου αναμονής των πελατών, μεγιστοποίηση των εργαζόμενων στην εξυπηρέτηση πελατών. Ιδανικός αριθμός πωλητών και υπευθύνων εξυπηρέτησης, ελαχιστοποίηση διαδικασιών εξυπηρέτησης, μεγιστοποίηση της ωφέλειας του χρόνου. Blueprints και διαγράμματα ροής και Logistics υπηρεσιών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

* Υποχρεωτικό πεδίο

Διάρκεια Diploma

Η διάρκεια του προγράμματος είναι  120 ώρες διδασκαλίας

Μεθοδολογία Διδασκαλίας

Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και το υλικό δίνεται στους σπουδαστές μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα στην οποία αποκτά πρόσβαση ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

Παροχές

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

Πιστοποίηση

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Πιστοποιημένο Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας - CLM

Επιδότηση ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

loader